Privacitat

 

Document de Privacitat de Soci i Simpatitzant de l'Associació Motards Independentistes.

A títol personal, em comprometo a respectar les normatives de trànsit, portar la moto en òptimes condicions per circular, estar assegurat i a seguir totes les indicacions que se'm donin des de l'Associació en temes de seguretat i circulació en grup.

De conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de las persones físiques, respectiu al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades). D’ara en endavant RGPD, així com la vigent Llei 15/1999, de 13 de desembre Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i resta de legislació que la desenvolupa. Motards Independentistes informa a l'usuari, que les dades de caràcter personal que ens ha proporcionat mitjançant la complementació del present formulari, seran utilitzades per atendre les seves sol·licituds d'informació, així com informar sobre les activitats de l'Associació.

Les dades sol·licitades a l'usuari en els formularis del lloc web tindran caràcter obligatori llevat que s'indiqui el contrari en el formulari corresponent. En el cas que l'usuari no faciliti les dades sol·licitades amb caràcter obligatori el web Motards Independentistes no podrà tramitar el formulari de què es tracti.

Responsable de les dades

Associació Motards Independentistes
NIF: G65531212
Carrer Fradera i Llanes, 15. 08303 Mataró, Barcelona.

Finalitat del tractament

A Motards Independentistes tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l'enviament de la informació que ens sol·liciten i facilitar als interessats informació de les sortides i activitats de l'associació.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la vinculació amb l'associació i l'interessat no en sol·liciti la supressió.
Fora dels casos d'obligació legal o judicial no se cediran les dades a tercers.

Així mateix els informem que les imatges preses en activitats relacionades amb Associació Motards Independentistes, podran ser exposades a efectes publicitaris i desenvolupament de les activitats.

Motards Independentistes, es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat i ha utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-los i adoptar totes les mesures pertinents per evitar la alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Legitimació

La base legal per al tractament de les vostres dades és la participació en les activitats de Motards Independentistes.

L'acceptació d'aquestes condicions comporta donar consentiment a la utilització de fotografies on vostè sigui clarament identificable, segons la Llei 5/1982 del 5 de maig, sobre el dret a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge.

Destinataris

La custòdia de les dades està en poder de l'associació.

Drets de les persones

Podeu accedir a les vostres dades, rectificar-les, suprimir-les, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant la vostra sol·licitud mitjançant el correu electrònic: secretaria@motardsindependentistes.cat, o correu postal: (Carrer Fradera i Llanes, 15. 08303 Mataró, Barcelona.).

Vies de reclamació

Teniu dret a presentar una reclamació davant l'entitat de Protecció de Dades del seu lloc de residència habitual, lloc de treball o on s'hagi produït l'incompliment de la normativa de protecció de dades. Si aquesta autoritat és l'APDCAT podrà fer-ho mitjançant un escrit a C/Rosselló, 214, esc. A, 1r 1a, 08008 Barcelona o a la seva seu electrònica (https://seu.apd.cat)